Difference between revisions of "彩云的公开讲座"

From CaiyunWiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
'''AI天气预报员(上)'''
+
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2 AI天气预报员(上)]'''
  
https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2
+
'''[https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138 天气预报不准,程序猿挥泪道歉]'''
  
 +
'''[http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MDEyOTk3Mg==.html?f=26622419 袁行远:勇敢追梦,爱科幻的穷宅得科幻(集智2015圣诞Party)]'''
  
'''天气预报不准,程序猿挥泪道歉:'''
+
'''[https://www.bilibili.com/video/av18076416?from=search&seid=1906905069449691935 集智俱乐部2017圣诞晚会]'''
  
https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138
+
'''[http://www.fun.tv/vplay/v-21619087/ 袁行远:听了这么多年的“局部地区有雨”真的要成为历史了]'''
  
 
+
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XNjI4ODAyMTQw.html TEDxUIBE 事儿北京 袁行远]'''
'''袁行远:勇敢追梦,爱科幻的穷宅得科幻(集智2015圣诞Party):'''
 
 
 
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MDEyOTk3Mg==.html?f=26622419
 
 
 
 
 
'''集智俱乐部2017圣诞晚会:'''
 
 
 
https://www.bilibili.com/video/av18076416?from=search&seid=1906905069449691935
 
 
 
 
 
'''袁行远:听了这么多年的“局部地区有雨”真的要成为历史了:'''
 
 
 
http://www.fun.tv/vplay/v-21619087/
 
 
 
 
 
'''TEDxUIBE 事儿北京 袁行远:'''
 
 
 
https://v.youku.com/v_show/id_XNjI4ODAyMTQw.html
 

Revision as of 22:09, 5 December 2018