Difference between revisions of "彩云的公开讲座"

From CaiyunWiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2 AI天气预报员(上)]'''
 
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2 AI天气预报员(上)]'''
 +
 +
[https://www.bilibili.com/video/av31594967 AI&Society 第八期:图网络——融合推理与学习的全新深度学习架构 | 集智俱乐部、腾讯研究院S-Tech工作室]
  
 
'''[https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138 天气预报不准,程序猿挥泪道歉]'''
 
'''[https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138 天气预报不准,程序猿挥泪道歉]'''

Revision as of 22:22, 5 December 2018