Difference between revisions of "彩云的公开讲座"

From CaiyunWiki
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2 AI天气预报员(上)]'''
+
* [https://v.youku.com/v_show/id_XOTU0NDY4NDIw.html?from=s1.8-1-1.2 AI天气预报员(上)]
 
+
* [https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138 天气预报不准,程序猿挥泪道歉]
'''[https://www.bilibili.com/video/av36009302?from=search&seid=7861671371744004138 天气预报不准,程序猿挥泪道歉]'''
+
* [http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MDEyOTk3Mg==.html?f=26622419 袁行远:勇敢追梦,爱科幻的穷宅得科幻(集智2015圣诞Party)]
 
+
* [https://www.bilibili.com/video/av18076416?from=search&seid=1906905069449691935 集智俱乐部2017圣诞晚会(彩云768办公室大趴)]
'''[http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MDEyOTk3Mg==.html?f=26622419 袁行远:勇敢追梦,爱科幻的穷宅得科幻(集智2015圣诞Party)]'''
+
* [http://www.fun.tv/vplay/v-21619087/ 袁行远:听了这么多年的“局部地区有雨”真的要成为历史了]
 
+
* [https://v.youku.com/v_show/id_XNjI4ODAyMTQw.html TEDxUIBE 事儿北京 袁行远]
'''[https://www.bilibili.com/video/av18076416?from=search&seid=1906905069449691935 集智俱乐部2017圣诞晚会(彩云768办公室大趴)]'''
 
 
 
'''[http://www.fun.tv/vplay/v-21619087/ 袁行远:听了这么多年的“局部地区有雨”真的要成为历史了]'''
 
 
 
'''[https://v.youku.com/v_show/id_XNjI4ODAyMTQw.html TEDxUIBE 事儿北京 袁行远]'''
 

Latest revision as of 23:22, 7 April 2020